Jak to funguje

Greenkote

Výrobní proces povrchové úpravy Greenkote, je difúzní proces nazývaný termo-chemická povrchová modifikace (TCSM) kde vrchní vrstva se nanáší uvnitř vyhřáté nádoby.

Kompletní informace si můžete stáhnout v PDF.

Technické vlastnosti

Jak je již zmíněno v sekci „O nás“ - Jedná se zde o tzv. systém HRC aneb dle normy ČSN EN 14399-10 - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím.

Popis dotahování:

HRC šroub se zastrčí do předvrtaného otvoru. Na vyčnívající dřík se závitem a koncem šroubu s drážkováním se nejprve navleče podložka a poté na něj našroubujeme HRD matici. Matici našroubujeme na šroub tak, aby označení na matici bylo čitelné po jejím dotažení. Následně matici pouhou rukou dotáhneme. Vezmeme elektrickou utahovačku a nasadíme ji na šroub tak, aby vnější objímka byla nasezena přes matici a vnitřní objímka na konec šroubu s drážkováním. Stiskneme spoušť. Vnější objímka se začne otáčet ve směru hodinových ručiček a utahovat matici. Poté co je dosaženo správného předpětí se vnější objímka zastaví. V ten moment se začne, proti směru hodinových ručiček, otáčet vnitřní objímka. Tato vnitřní objímka se otáčí tak dlouho až nakonec zcela ukroutí konec šroubu s drážkováním. K lomu tohoto konce dojde v místě, které se nazývá lomový krček. V tomto okamžiku je šroub dotažen na přesné požadované napětí. Konec šroubu s drážkováním zůstává zachycen uvnitř vnitřní objímky. Na jeho vyjmutí jednoduše použijeme druhou spoušť, kterou je každá utahovačka rovněž vybavena, a drážkovaný konec vystřelíme z vnitřní objímky ven. Tyto zbylé konce lze poté recyklovat.

Půlkulatá hlava šroubu - dotahování obslouží 1 osoba:

Již na první pohled je HRC šroub od běžného šroubu s šestihrannou hlavou odlišný. HRC šroub má místo šestihranné hlavy hlavu půlkulatou. Tudíž je zřejmé, že z této strany půlkulatou hlavu šroubu nelze žádným klíčem ani jiným běžným způsobem uchopit. Dotahování sestavy tedy musí již z principu probíhat pouze z jedné strany. Toto je možné díky technické konstrukci šroubu. Při utahování drží utahovačka jak matici, tak i šroub za jeho drážkovaný konec. Z tohoto důvodu je možné provádět dotahování pouze z jedné strany a není nutné, aby šroub měl šestihrannou hlavu. I přes nemožnost podržení šroubu za jeho hlavu lze kupodivu spoj bez jakýchkoliv problémů demontovat (povolit matici). Toto je způsobeno kombinací speciální povrchové úpravy a mechanickou konstrukcí součástek spoje.

Kalibrovaný je šroub nikoliv nástroj:

Je nutné si uvědomit, že na rozdíl od dotahování vysokopevnostních šroubů s šestihrannou hlavou je při dotahování této šroubové sestavy na přesné napětí kalibrován samotný šroub, nikoliv utahující nástroj (utahovačka). Konkrétní napětí, na které chceme sestavu dotáhnout je určeno materiálem ze kterého je šroub vyroben, speciální povrchovou úpravou a technickou konstrukcí šroubu, především silou lomového krčku. Jak se matice dotahuje, šroub se napíná a dřík se ztenčuje. Mezi styčnou plochou podložky, svíraného materiálu a rovněž i v závitech šroubu a matice dochází ke tření a matice tak klade vnější objímce utahovačky stále větší odpor. V okamžiku kdy je odpor dostatečně velký začne se otáčet vnitřní objímka, která ukroutí drážkovaný konec. Drážkovaný konec se ulomí v nejužším místě, které se jmenuje lomový krček. Lomový krček každého šroubu je naddimenzován právě tak, aby se ukroutil tehdy, když je dosaženo správné svěrné síly a krouticího momentu.

Visuální kontrola:

Jelikož je tato utahovací metoda díky konstrukci šroubu naprosto spolehlivá a odlomení drážkovaného konce šroubu umožňuje snadnou kontrolu pouhým okem, je tato kontrola správného dotažení naprosto dostačující. 

Toto je obrovská výhoda, která šetří značné finanční prostředky. U vysokopevnostních šroubů se šestihrannou hlavou je totiž nutné následně každý spoj zkontrolovat je-li dotažen na správné napětí. Tato kontrola se provádí momentovým klíčem, což často znamená časově velmi náročnou práci. U větších projektů s tisíci šroubovými spoji tak pracovník stráví touto činností dlouhé hodiny, což stojí nemalé finanční prostředky. S použitím HRC šroubů však tato činnost zcela odpadá. 

Beznárazové lehké utahovací nástroje (utahovačky):

Na dotahování šroubové sestavy se používají lehké utahovací nástroje, kterým česky jednoduše říkáme utahovačky. Tyto utahovačky jsou beznárazové nářadí. To znamená, že při dotahování uvnitř utahovačky nedochází k žádnému nárazu jedné části nástroje do druhé. Toto má několik výhod: 

  1. Při utahování se na pracovníka nepřenáší žádné zdraví škodlivé vibrace. Toto je velmi často zanedbávaná skutečnost, která však může působit závažné zdravotní problémy. Častá práce s vibračním nářadím může vést až k onemocnění zvaném profesionální traumatická vazoneuróza. S používáním našich utahovaček však nic takového nehrozí. 
  2. Pracovník je mnohem méně unaven a bez problémů zvládne s tímto nářadím pracovat dlouhé hodiny.
  3. Pracovník nemusí používat žádnou ochranu sluchu, neboť hluk vyluzovaný utahovačkou je menší než 80 dB což je i dle předpisů spousty zemí míra hluku nevyžadující ochranu sluchu.

Utahovačky dotáhnou jednu sestavu (šroub, podložka matice) během pár vteřin. Samotná rychlost utahování je pro spoustu projektů a aplikací vůbec největší výhodou této spojovací technologie.

Vynikající antivibrační vlastnosti spoje díky technologii utahování:

Spoje s HRC šrouby mají též vynikající antivibrační vlastnosti. Toto je zapříčiněno samotným utahovacím procesem. Pokud si představíte utahování klasického šroubu s šestihrannou hlavou, pak víte, že při tomto utahování je šroub namáhán krutem, jelikož jak na jedné straně držíte hlavu šroubu a na druhé straně dotahujete matici, vyvíjíte ve šroubu krut. Toto namáhání šroubu je však pružné. Jakmile totiž posléze přestanete šroub utahovat, má tendenci vrátit se do své původní polohy (lehce se povolí). Toto povolení pak zapříčiňuje to, že při dynamickém namáháním vibracemi se šrob začne nadále povolovat, až se matice na šroubu často cela uvolní. U spojů s HRC šrouby však k tomuto nedochází, protože při utahování není šroub jednoduše vůbec krutem namáhán. Vnitřní objímka, drží šroub pevně v jedné pozici, zatímco vnější objímka utahuje matici. Následně pak ještě vnitřní objímka drážkovaný konec proti směru hodinových ručiček zcela ukroutí. Tímto utahovacím procesem, který ve šroubu tedy nezpůsobuje žádné pružné deformace je dosaženo toho, že se šroub následně s působením vibrací nepovoluje. Proto se také tyto šrouby velmi hojně používají v aplikacích, kde je antivibrační vlastnost spojů esenciální.

Dvoufázový proces utahování:

Při dotahování sestav s HRC šrouby je doporučeno použít tzv. dvoufázový utahovací proces. Dvoufázovým procesem se rozumí to, že na sestavě nejprve utáhnete matici, avšak drážkovaný konec na šroubu prozatím ponecháte. Poté co máme na jednom prvku dle správného postupu dotaženy všechny šrouby tímto způsobem, přistoupíme teprve k odtrhávání drážkovaných konců. V praxi to probíhá tak, že dle zvuku utahovačky uslyšíte a také ucítíte, že se kolečka uvnitř utahovačky začínají otáčet opačně. V ten moment můžete také utahovačku z matice volně sejmout. Do té doby utahovačka z matice, kterou dotahujete, ani nelze sejmout. 

Speciální povrchová úprava GREENKOTE:

Na všech námi dodávaných šroubech se nachází speciální povrchová úprava nazývaná GREENKOTE. Jedná se o speciální povrchovou úpravu, která byla vyvinuta dvěma izraelskými vědci při práci na ruském vesmírném programu. Tato povrchová úprava je tzv. TCSM – Termo-chemická povrchová modifikace. Jde o difuzní napuštění povrchu upravovaného materiálu. Termo-difúzní povlaky nabízejí vysokou úroveň ochrany proti korozi tím, že vytvoří ochrannou vrstvu, která částečně pronikne do povrchu ošetřovaného materiálu v kombinaci s vytvořením povlaku na povrchu. Tento proces je klíčový k zacelení mikro trhlin, prasklin či pórovitostí na povrchu ošetřovaných materiálů, kde se obvykle tvoří koroze. GREENKOTE dosahuje vynikajících výsledků v odolnosti proti korozi ve srovnání s jinými tradičními metodami povrchových úprav, mezi které patří např. galvanizování. Než se na našich sestavách začal používat GREENKOTE byly šrouby standardně galvanizovány, avšak nic nefunguje tak skvěla jak GREENKOTE. Obrovskou výhodou GREENKOTE je rovněž to, že se přímo na něj dají ihned nanášet všechny známé nátěry bez nutnosti povrch jakkoliv dopředu připravovat. Nátěr na GREENKOTU výborně což bylo již také několikrát ověřeno vynikajícími výsledky v odtrhových testech. Více o povrchové úpravě GREENKOTE naleznete zde.